Kimonos

Saga Kimono

                              13" X 13" WIRE AND METAL KIMONOS

                               LARGER WIRE AND METAL KIMONOS

Carnival Kimono300
© Susan McGehee 2018